سبد گل

وسایل مورد نیاز :

گوجه فرنگی - چاقو - اسکنه 7 شکل

http://www.schoolnet.ir/~nezammafi/docs/sargarmi/sabzi/4.jpg

روش کار :

گوجه فرنگی را از طول در دو خط از مرکز به فاصله نیم سانتیمتر از هم تا وسط گوجه فرنگی ببرید. (دسته سبد )

با اسکنه لبه سبد را فرم دهید.

با استفاده از نوک چاقو پوست لبه سبد را کمی از گوشت جدا کنید.

تخم دو تکه جدا شده از دسته سبد را خارج کنید.

دو تکه را مانند بشقاب زیر سبد بگذارید.

(1) نظر
برچسب ها :
15
X